5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.hr       Dostava i plaćanje       Sve o kupovini       Blog        Novosti

Okamžitá výměna


1) Co znamená služba Okamžitá výměna?

Okamžitá výměna je nadstandardní placenou službou, jejímž účelem je poskytnout našim zákazníkům okamžitou výměnu vadného zboží za nové, případně poskytnout jiné plnění podle bodu 5) písm. a), b) a c),a to za podmínek stanovených podle bodu 4).

Na rozdíl od uplatnění běžné reklamace, která může trvat až 30 dní, získá zákazník zakoupením této služby neprodlené řešení případné poruchy zakoupeného zboží.

​Nárok na službu Okamžité výměny se vztahuje pouze ke zboží, ke kterému byla služba Okamžitá výměna zakoupena a to po dobu jeho záruční doby.

Pořízení jedné služby Okamžitá výměna se váže pouze k jednomu kusu zakoupeného zboží.


2) Kdy nabývá služba okamžité výměny zboží účinnosti?

Tato služba nabývá účinnosti dnem zakoupení této služby společně se zbožím a trvá (stejně jako standardní záruční doba) po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zakoupeného zboží, ke kterému se služba Okamžitá výměna vztahuje.


3) Lze službu okamžité výměny zboží sjednat dodatečně (tzn. později, než spolu se zakoupením zboží)?

Službu okamžité výměny je možné zakoupit pouze společně se zbožím, ke kterému se tato služba vztahuje.


4) Jaké jsou podmínky uplatnění služby Okamžitá výměna?

Zákazník má právo uplatnit službu Okamžitá výměna na centrále obchodu Spyobchod.cz, na adrese Hrusická 2616/3, 141 00 - Praha 4. 

Podmínkami úspěšného uplatnění služby Okamžitá výměna jsou:

 • Odevzdání vadného zboží, ke kterému byla služba Okamžitá výměna zakoupena pracovníkovi obchodu Spyobchod.cz
 • Předložení účtenky, faktury nebo jiného dokladu prokazujícího zakoupení předmětného vadného zboží v obchodě Spyobchod.cz společně se zakoupením služby Okamžitá výměna.
 • Vyloučení vad zboží podle bodu 8) reklamačním technikem, který výrobek po odevzdání pracovníkovi obchodu Spyobchod.cz expresně otestuje.

Při řádném uplatnění služby Okamžitá výměna fyzicky na centrále bude plnění z Okamžité výměny poskytnuto zákazníkovi v den uplatnění této služby zákazníkem.

V případě uplatnění služby na dálku (zaslání zboží poštou, kurýrem) bude služba provedena tak, aby opravené nebo nové zboží bylo odesláno nejpozději následující pracovní den po přijetí vadného zboží.


5) Jak vypadá využití služby Okamžitá výměna?

Na základě oprávněného uplatnění služby Okamžitá výměna zákazníkem bude zákazníkovi poskytnuto jedno z následujících plnění:

a) v případě drobné závady zboží na počkání opravíme 

b) zákazník obdrží shodné zboží, za předpokladu, že se shodný výrobek bude nacházet skladem na prodejně, ve které zákazník plnění služby Okamžité výměny uplatňuje

c) v případě, že shodný výrobek nebude skladem na prodejně, obdrží zákazník jiné zboží shodných nebo lepších parametrů od stejného nebo jiného výrobce v hodnotě kupní ceny původního (vadného) zboží, ke kterému byla služba Okamžitá výměna uplatněná.

Na zboží získané uplatněním služby Okamžitá výměna se vztahuje standardní dvouletá záruka, která počíná běžet dnem převzetí nového zboží. K tomuto novému zboží může být služba Okamžité výměny znovu zakoupena.


6) Lze službu Okamžité výměny zboží využít opakovaně?

Tato služba je poskytována jako jednorázová. Výměnou výrobku podle bodu 5) písm. a) nebo b) je služba Okamžité výměny spotřebována a nárok na její opětovné uplatnění zaniká.


7) V jakých případech nárok na uplatnění služby Okamžitá výměna zaniká?

Nárok na uplatnění služby Okamžitá výměna zaniká:

 • Uplynutím posledního dne standardní dvouleté záruky a tím pádem i doby této služby
 • Využitím/uplatněním služby
 • Odstoupením od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě


8) Kdy nelze uplatnit nárok na službu Okamžitá výměna?

V průběhu účinnosti služby Okamžitá výměna je zákazník povinen užívat výrobek řádně v souladu s účelem jeho použití a v souladu s návodem na použití nebo obdobnou dokumentací výrobce k výrobku.

Nárok na službu Okamžité výměny nemůže být uznán v následujících případech:

 • vada zboží způsobená neodbornou manipulací zákazníka nebo třetí osoby se zbožím
 • neoprávněný zásah do zboží
 • mechanické poškozením zboží
 • neodborná instalace zboží
 • poškození zboží způsobené nesprávným použitím 
 • špatné zacházení se zbožím
 • zanedbání řádné péče o zboží
 • poškození zboží počítačovým virem

Dále se služba Okamžité výměny nevztahuje na vady způsobené

 • běžným opotřebením (např. snížením kapacity baterie během jejího používání ve zboží),
 • vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny apod.)

Pokud bude při technické prohlídce reklamačním technikem potvrzena jedna z následujících vad, bere se uplatnění této služby jako neoprávněné a tedy již není možné tuto službu chtít uplatnit v budoucnu znovu. 


9) Mohou službu Okamžité výměny zboží využít i podnikatelé?

Zákazník bere na vědomí, že služba Okamžitá výměna může být poskytnuta pouze spotřebitelům – tzn. fyzickým osobám (nepodnikatelům); v opačném případě jsou nároky ze služby vyplývající nevymahatelné.


10) Jak vybrat správnou variantu služby Okamžité výměny?

Službu Okamžité výměny zboží aktuálně nabízíme ve dvou variantách, podle ceny zboží, ke kterému je služba pořizována:

 • zboží v hodnotě do 3 000,- Kč
 • zboží v hodnotě 3 000 - 6 000,- Kč

Správnou variantu naleznete vždy u daného zboží v jeho příslušenství. V případě objednání nesprávné varianty bude se zákazníkem vykomunikována potřeba změny varianty této služby. Pokud tuto komunikaci nebude možné provést (např. kvůli neplatnému tel. číslu či emailu),bude celá objednávka stornována.

Najšira ponuda

Preko 5000 proizvoda

Izrada po narudžbi

Od dizajna do izvedbe

Diskretna dostava

Nema podataka o e-trgovini

Specijalista u tom području

Više od 10 godina iskustva